ARKMEK – en flexibel koncern på Viareds Industriområde

120412_arkmek_fotopederpersson

Sebastian Jameson, platschef Fritsla Mekaniska på Viareds Industriområde. Foto Peder Persson.
Industribyggnader i Borås AB:s senast tillkomna hyresgäst heter Fritsla Mekaniska och är en del av ARKMEK-koncernen. Fabriken finns på Bussgatan 4 på Viareds Industriområde. Det var i samband med IBAB:s övertagande av fastigheten i augusti 2011 som Fritsla Mekaniska blev hyresgäst.
– Vi ligger bra till geografiskt, säger platschef Sebastian Jameson. Vi har flera logistikföretag som grannar och påfart till motorvägen ligger ett stenkast bort. Varje vecka lämnar 150 – 200 lastpallar företagets portar, så vår
geografiska placering är viktigt för oss.
Den producerande delen i koncernen arbetar framför allt med legotillverkning inom aluminiumgjuteri och skärande bearbetning. Där ingår Fritsla Mekaniska med en fabrik i Eslöv och en på Viareds Industriområde,
GI-support i Sörstafors samt RANI med två aluminiumgjuterier, ett på Viared samt ett i Kolbäck.
– Koncernen har idag ungefär 200 anställda varav c:a 45 arbetar på Bussgatan. Produktionen på Bussgatan är så kallad legobearbetning där våra kunder förser oss med färdiga produktionsunderlag i form av ritningar och andra produktspecifika krav. Företagets styrka är framför allt små- och mellanstora serier upp till 10 000 enheter per år. Med en stor maskinpark bestående av fräsar och svarvar, förser de bland annat företag som Volvo, Scania och ABB med detaljer.
– ARKMEK arbetar med stor flexibilitet och anpassar sig blixtsnabbt efter kundens behov och önskemål. Vårt marknadssegment har stabiliserats efter en något skakig avslutning på 2011 och enligt våra kunder innehåller prognoserna för 2012/-13 en positiv tillväxt, avslutar platschef Sebastian Jameson.
2016-10-12T14:04:02+00:00 2012/04/25|

En positiv och spännande utveckling för Industribyggnader i Borås AB

110413_bjorn_bergquist_fotopederpersson(1)

Björn Bergquist, Ordförande IBAB. Foto Peder Persson.

 
Industribyggnader i Borås AB (IBAB), har lämnat ett fantastiskt verksamhetsår bakom sig och fortsätter att förvalta sina fastigheter i en positiv anda.
Bland verksamhetsårets större projekt kan nämnas de nya anpassade lokalerna till Stadsdelsförvaltningen Norr som togs fram på rekordtid via konvertering av fastigheten Olovsholmsgatan 32.
Vidare löstes Utbildningsförvaltningens brist på utbildningsmark till Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning genom ett förvärv av företaget Arkfast 3 AB som ett dotterbolag till IBAB. I detta bolag ingår fastigheten Vinddraget 1, i Viareds industriområde, som består av 25 415 m2 mark och 5 360 m2 byggnader.
Snabba, flexibla lösningar tas fram och presenteras tack vare en effektiv organisation, stor lyhördhet och det lilla bolagets genomgripande servicetänkande.
Fastighetsbolaget står nu inför stora utmaningar. Det gäller att anpassa fastigheten Vulcanus, Fabriksgatan 12 samt Bryggaregatan 13-17 (gamla Algots) i samband med Textilhögskolans flytt till Simonsland.
Ytterligare en spännande uppgift som stadens kommunfullmäktige lagt till bolagets uppdrag är att vara en av aktörerna vid kommunens projekteringar av industriområden. Det startar med projektering av framtagande av det s.k. Viared-Väst-området.
Med detta axplock både vad avser genomfört, under genomförande samt kommande projekt ser styrelsen en framtida positiv och spännande utveckling för Industribyggnader i Borås AB.
IBAB:s styrelse består av 
ordförande Björn Bergquist (M),
vice ordförande Eva Österlund Hjort (S), 
Göran Högberg (Fp), Leif Andersson (S), 
Lars-Gunnar Comén (M).
 
Ersättare Lennart Ingvarsson (S), 
Jan Andersson (M), Veronica Ericsson (S), 
Michael Kårström (M),Ulf Landegren (C).
2016-10-12T14:04:02+00:00 2012/04/25|

Baltzar Balder är IBAB:s nya förvaltare

baltzar_balder

Baltzar Balder, ny förvaltare Industribyggnader i Borås AB (IBAB).                                     Foto Peder Persson
 
IBAB:s nya förvaltare heter Baltzar Balder. Han är trebarnsfar och bor i Bollebygd.
– Jag kommer närmast från Borås Stads skogsavdelning, säger Baltzar. Arbetsuppgifterna på IBAB är att se till att företagets fastigheter fungerar och att våra hyresgäster är nöjda.
Baltzar Balder har under flera år drivit eget företag bl.a. inom byggsektorn. På Landvetter flygplats har han arbetat som s.k. loadmaster för Scandinavian Arlines (SAS). Fritiden ägnar han åt familjen men beger sig gärna ut i skogen med mountainbike eller på vägen med motorcykel. Han har genomfört en svensk klassiker och åkt Vasaloppet.
– Jag trivs med mitt arbete på IBAB och alla hyresgäster, avslutar Baltzar Balder.
Baltzar Balder
Förvaltare
Tel: 033-35 73 69
2016-10-12T14:04:02+00:00 2012/02/23|

Inkubatorn i Borås ger ett heltäckande stöd för företagare i startfasen

henrik_jansson

Henrik Jansson. VD Inkubatorn i Borås.                                                                             Foto Peder Persson
IBAB:s hyresgäst Inkubatorn i Borås är ett icke vinstdrivande företag. Man driver en kommersiell och affärsmässig verksamhet var syfte inte är att ge överskott på verksamhet däremot på investeringar t.ex. i portföljbolag, spännande forskning eller företag från industrisektorn.
– Inkubatorns mål är ökad tillväxt och näringslivsförnyelse i Sjuhäradsbygden genom att medverka till att det startas nya företag med högt kunskapsinnehåll. Vi hoppas därigenom att få till stånd företag som är konkurrenskraftiga och har möjlighet att expandera inte enbart i Sverige utan också internationellt, säger Inkubatorns VD Henrik Jansson.
Vår målgrupp är människor med goda affärs-ideer som har en kommersiell tillväxtpotential. Kunderna är män och kvinnor från c:a 25 år och uppåt. En tredjedel är forskare från Högskolan i Borås och en tredjedel är invånare i Sjuhäradsbygden. Företagare med nya idéer som de vill sätta i egen verksamhet och människor i industri eller annan näring som har en egen ide som de vill utveckla.
– Vi erbjuder våra entreprenörer de tjänster som behövs i uppstartfas såsom rekrytering, reklam, revision, IT, juridik, patent med flera. Därför sluter vi avtal med tjänsteleverantörer och partners så att våra entreprenörer kan koncentrera sig på verksamheten. Tjänsterna blir kvalitetssäkrade och de sparar pengar och kommer snabbare upp på banan.
Bolagets tre verksamheter är Inkubatorn, Textil- och Modefabriken samt Avknoppningsprojektet.
Vinnova satsar i år två miljoner kronor på Textil- och Modefabriken och vi har fått i uppdrag att skapa en nationell modeinkubator, ett kompetenskluster kring mode och design i Borås. Våra partners är Beckmans Designhögskola, Konstfack med flera. Avknoppningsprojektets uppgift är att stötta Sjuhäradsbygdens befintliga små och medelstora företag i deras utveckling på plats med produkt- och marknadsutveckling.
– Våra nya, ljusa och trevliga lokaler på Nybrogatan 9 med utsikt över Borås fungerar alldeles utmärkt. Vi trivs här i centrum på Campus ovanför Navet. Det känns rätt att på samma plan också ha våra nära samarbetspartners Market Place Borås, Drivhuset, Connect och Högskolans Holdingbolag. På gångavstånd finns också ALMI och IUC, avslutar Henrik Jansson.
2016-10-12T14:04:03+00:00 2012/02/23|

Norr samlas under gemensamt tak på Olovsholmsgatan 32

bo_drysen

Bo Drysén. Stadsdelschef, Stadsdelsförvaltningen Norr.                                                        Foto Peder Persson
 
Stadsdelsförvaltningen Norr är en av tre stadsdelsförvaltningar som bildades första januari 2011 vid Borås Stads omorganisation. De tidigare kommundelarna Centrum, Sjöbo samt Fristad är det nuvarande ansvarsområdet med c:a 34 000 invånare. Från mitten av februari 2012 är administration och viss operativ verksamhet samlad under ett tak i fastigheten Olovsholmsgatan 32.
– Förvaltningen ansvarar för socialtjänst för barn och familj, förskola, grundskola, fritidshem,  äldreomsorg med hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt bibliotek och fritidsgårdar, säger stadsdelschef Bo Drysén.
För hela Borås Stad ansvarar vår förvaltning för kommungemensamma frågor gällande förskola och skola. Vi har ansvar för särskola, särskilda undervisningsgrupper i specialförskola för funktionshindrade barn, sjukhusundervisning, specialpedagogiskt kompetenscentrum som stödjer skolor med elever med särskilda behov och en utvecklingsenhet som ansvarar för kompetensutvecklingsinsatser för hela staden också för gymnasiet.
Av förvaltningens c:a 2 000 anställda arbetar drygt 100 personer på Olovsholmsgatan. Verksamheten är fördelad på fastighetens samtliga fem våningsplan.
Vi är jättenöjda med våra nya, ljusa lokaler. Det nära samarbetet med arkitektfirman Arcon, Lokalförsörjningsförvaltningen och IBAB har fungerat mycket bra. Resultatet är ändamålsenliga lokaler för kontor och konferens samt ett stort, luftigt lunchrum.
– Alla medborgare som bor i Stadsdel Norr som har frågor, synpunkter och kommentarer på vår verksamhet är nu välkomna till våra nya lokaler på Olovsholmsgatan 32, avslutar stadsdelschef Bo Drysén.
Länk till
Stadsdelsförvaltningen Norr
sfn
2016-10-12T14:04:03+00:00 2012/02/23|

IBAB – en respekterad aktör för kommunala specialprojekt

feb_2012_lars_nordin

Lars Nordin. VD IBAB. Foto Peder Persson
 
Köpet av byggnader och mark av Arkmekkoncernen på Bussgatan 4 i Viareds industriområde genomfördes första augusti och är en av två större händelser för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) under 2011. Fastigheten är placerad i IBAB:s dotterbolag Industribyggnader i Borås 2 AB. Köpet genomfördes för att kunna tillhandahålla mark för Viskastrandsgymnasiets fordons- och entreprenadutbildning.
Omställningen av Hästen 3 på Olovsholmsgatan från Espiraverksamhet till kontor för Stadsdelsförvaltningen Norr var den andra stora arbetsuppgiften under verksamhetsåret. De anpassade lokalerna togs i bruk under hösten och invigdes i februari 2012.
Omsättningen i koncernen under 2011 blev 24,3 miljoner kronor och resultatet uppgick efter finansiella poster till 4,5 miljoner kronor. IBAB bibehåller också trippel AAA i kreditvärdighet sedan flera år tillbaka, säger företagets VD Lars Nordin.
– Året har varit positivt och omställningen för fastigheten Hästen 3 har genomförts mycket bra. Detta ger oss råg i ryggen för en ännu större fastighetsomställning gällande fastigheten Vulkanus 16 i centrala Borås. Nuvarande hyresgäster flyttar ut den 31 juli 2013. Då skall fastigheten vara klar för ombyggnad för nya hyresgäster. Denna omställning blir en stor utmaning för IBAB.
– Bolagets nya styrelse tillträdde 8 april 2011. En professionell och kreativ ordförande och styrelse är ett stort stöd för vår verksamhet. IBAB har ingen egen anställd personal. All personal hyrs in från Borås Stad:s Lokalförsörjningsförvaltning.
Kortsiktigt står IBAB inför en utmaning att förändra fastigheten Vulkanus 16. Detta arbete prioriteras för kommande åren. Företagets långsiktiga arbete innebär att vara ett lönsamt och väl fungerande fastighetsbolag. Bolaget skall arbeta med kommersiella lokaler i gränslandet mellan det privata och kommunala samt skall vara en indikator och respekterad aktör för kommunala specialprojekt.
– Samtidigt undersöker vi om IBAB i framtiden kan ha en roll som exploatör av framtida industrimark i Borås kommun, avslutar Lars Nordin.
2016-10-12T14:04:03+00:00 2012/02/23|

Max trivs på Borås Arena

max_nr6_2011

Vi trivs i Borås Arena säger restaurangchef Astrit Bunjaku och kökschef Magdalena Ericson på MAX hamburgerrestaurang i Borås Arena.
Astrit Bunjaku är restaurangchef sedan ett halvår tillbaka på MAX hamburgerrestaurang och stortrivs med lokalerna i Borås Arena.
– Läget är verkligen toppenbra och vi har i genomsnitt mellan 5-600 besökare på vardagarna, 8-900 gäster på helgerna och vid matcher betydligt fler. Under veckan ser man många stamgäster runt borden och på helgerna är det många barnfamiljer.
MAX anordnar även barnkalas en gång i månaden med en populär MAX-box där barnen bjuds på glass till dessert. För vuxna är Grand de Luxe-menyn populärast där man kan välja på tre olika varianter. Det är öppet varje dag mellan kl 10.00 till kl 24.00.
– Vi trivs mycket bra här i våra ljusa fina lokaler, säger kökschef Magdalena Ericson. Det är roligt och exklusivt att ha Elfsborg som granne. Vi samarbetar också bra med Harald Nyborg och arenavaktmästarna som fixar allt till det bästa.
2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/12/15|

Årets julklapp är fler än en!

harald_nyborg_nr6_2011

Harald Nyborgs butikschef Sara Forslund tror att årets julklapp blir flera.
 
Harald Nyborg är ett av två företag som huserar i den sk kommersiella delen av Borås Arena.
– I år är det 6 år sedan vi flyttade in och läget känns fortfarande helt rätt, säger Harald Nyborgs butikschef Sara Forslund. Lokalytan är väl anpassad och vårt lagerutrymme kan vi utöka om det kommer stora varusändningar.
Vad blir årets julklapp i er butik?
– Det kommer säkert att bli flera. En gemensam klapp till hela familjen är örontermometern. Den händige i familjen önskar sig en skruvdragare. Den som tycker att vintern blir för kall förses med ett par tofflor med inbyggd värme. De små får en fin grävskopa att leka med hela helgen. Alla våra julklappar är till ett bra pris inför julen, säger Sara Forslund.
Sara Forslund har arbetat 1,5 år som butikschef hos Harald Nyborg i Borås Arena. Hon tycker att samarbetet med övriga hyresgäster i Borås Arena fungerar bra. Vi trivs jättebra i våra lokaler och har ett bra läge i Borås
– Våra gemensamma vaktmästare på Borås Arena är viktiga för oss så de ger vi en guldstjärna inför julhelgen, avslutar Sara Forslund.

 

2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/12/15|

PROTEKO stärker företagens affärsidé och vision

proteko_nr6_2011

Välkommen till PROTEKO för rådgivning och utbildning, hälsar VD Maria Svanehed.
Första mars 2011 tillträdde Maria Svanehed som VD för PROTEKO i Borås. Hon är utbildad textilekonom och kommer närmast från en längre arbetsperiod i Shanghai, Kina.
IBAB:s hyresgäst PROTEKO, i f.d Algotshuset på Fabriksgatan 12 i Borås, har verkat i 25 år och arbetar med små och medelstora företag i Sjuhäradsbygden. Det var dåtidens producerande företag som såg behov av en stiftelse för att stärka företagens affärsideer och visioner genom konsultation och rådgivning. Nu har vi fått fler handelsföretag då en stor del av produktionen har flyttats utomlands.
– Man märker att kunskap om produktion och kvalité bör fångas upp igen då det gör företag mer kostnads-
och resurseffektiva men framförallt konkurrenskraftiga. Att kunna styra kvalitén för att få det man vill ha till rätt pris är A och O, säger Maria Svanehed.
– I höstas startade vi Tekosupporten. Det är en tjänst för företag och privatpersoner som har en affärsidé och behöver textil rådgivning. Vi vägleder, skapar kontakter, ger svar och utbildar. Det kan exempelvis handla om betalningsvillkor, REACH, materialval, sourcing av produkt eller leverantör, kvalitetskontroll och tvättråd är några av de många frågor som vi svarar på och förmedlar kunskap om. En textil vårdjour.
PROTEKO bedriver också tvååriga utbildningar på Yrkeshögskolenivå. Inköpare, Handel och affärsmannaskap, Design- och produktionskoordinator samt Företagssäljare. Samtliga utbildningar inom handel, mode, textil och konfektion.
2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/12/15|

Inga istappar på Bryggaregatan denna vinter

istapp62

Värmekablar i hängrännor och stuprör förhindrar bildandet av istappar på Bryggaregatan.

Efter den mängd istappar som bildades på flera fastigheter i Borås vintern 2009 – 2010 beslutade IBAB att vidta åtgärder. I våras monterades värmekablar i samtliga hängrännor utmed Bryggaregatan på byggnaden Vulcanus, f.d. Algotshuset.

En värmekabel i hängrännor och stuprör skall förhindra att istappar bildas. Värmekabeln fortsätter också c:a en meter ner i marken för att förhindra ispluggar. Processen startar automatiskt vid ca plus fem och ner till fem minusgrader.

– Tidigare har vi fått knacka is nästan varje dag och haft gång- och cykelbana avstängda under längre tider, säger IBAB:s fastighetsskötare Roger Lindqvist.

Istappar på 10 till 20 kilo med fem våningars fall rätt ner i gatan var inte ovanliga. Det är vår förhoppning att problemet med istappar och stopp i stuprör skall lösas på detta sätt.

 

2016-10-12T14:04:03+00:00 2011/10/21|