Kommunalförbundet är en resurs för verksamheterna i varje kommun

121123_lena-brannmar-2

Lena Brännmar, förbundsdirektör. Foto Peder Persson
Sjuhärads kommunalförbund är en samverkansorganisation för tio kommuner. Förutom de åtta kommunerna som räknas till Sjuhäradsområdet så ingår Varberg och Falkenberg.
– Vårt uppdrag är att samordna och företräda kommunerna, säger förbundsdirektör Lena Brännmar. Vår styrelse består av kommunalråden i Sjuhäradskommunerna och adjungerande från Varberg och Falkenbergs kommuner samt representanter från partierna V, KD, SD, MP och Kommunens Väl. Ordförande är Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås.
– Vi gör utredningar som handlar om utveckling och samordning av gemensamma verksamheter och företräder kommunerna oftast i utvecklingsfrågor. Det kan vara när de vill samverka över kommungränser eller med annan myndighet t.ex. Västra Götalandsregionen.
– Kommunalförbundet gör långsiktig nytta. Ett exempel är Götalandsbanan som vi har arbetat med i många år. Vi har bl.a. tittat på vilka effekter det skulle få för delregionen om vi fick Götalandsbanan på plats. Den frågan är inte färdigutredd och vi kommer att fortsätta arbeta med den ytterligare ett antal år.
– Men vi gör också konkret nytta just nu. Vi samlar tjänstemän från kommunerna i nätverk där de kan nyttja varandras erfarenheter och kompetens. Startar upp gemensamma verksamheter såsom Boråsregionens Etableringscenter som är en gemensam flyktingmottagning för sex kommuner som startar den första januari 2013. Aktuellt är också Business Region Borås, BRB, som handlar om näringsliv och regional utveckling.
– Vi har många projekt i frågor som vi vet att kommunerna behöver utveckla och fördjupa sig i. För att finansiera dessa söker vi ekonomiska medel och sedan driver vi projekten i samverkan till nytta för våra kommuner. Kommunalförbundet är en resurs för verksamheterna i varje kommun och det är i kommunerna som det skall hända.
– Under många år har vi varit IBAB:s hyresgäst men nu är det dax att flytta. Vi är trångbodda så förhoppningsvis är vi på plats i Simonsland i april, avslutar Lena Brännmar.
2016-10-12T14:03:58+00:002012/12/06|