arsberättelse

Den största händelsen under 2009 har varit försäljningen av dotterbolaget Företagsgatans Fastighetsbolag AB, med fastigheter på Viareds industriområde.

Det var av största vikt att vi fann en seriös köpare som har hyresgästernas bästa för ögonen. P-O i Borås AB är en sådan och jag känner mig trygg inför fastigheternas fortsatta utveckling och för hyresgästernas trivsel.

Försäljningen genererade en vinst om 28,8 mnkr vilket naturligtvis har en stor påverkan på årets bokslut.

Under året har vi också påbörjat en diskussion om Industribyggnader i Borås AB:s (IBAB:s) framtid. Vi ser över möjligheten att utveckla verksamheten till att också omfatta exploatering av industrimark. En utveckling som skulle vara både spännande och utmanande.

Slutligen vill jag tacka alla som arbetat för IBAB samt kunder och leverantörer för det gångna året.

Lars Nordin
Verkställande direktör

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FAKTA IBAB
Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB och har som uppgift att förvärva, hyra ut, anpassa och försälja lokaler till små och medelstora företag.

Bolaget skall vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd.

Bolaget är verksamt inom Borås Stad och har ingen egen personal.