vulcanus

2010 har varit något av ett mellanår i väntan på stora hyresgästförändringar. Våra hyresgäster i Vulcanus 16 och Hästen 3 överväger att lämna sina lokaler vilket kommer att medföra stora investeringar i framtiden. 
Vår största hyresgäst i Vulcanus 16 är Textilhögskolan vid Högskolan i Borås vars lokaler är specialanpassade för deras verksamhet och dessa lokaler kommer säkerligen att behöva genomgå större anpassningar för nya hyresgäster.
 
Lokalerna i Hästen 3, där Högskolan i Borås är vår största hyresgäst, är mer traditionella kontorslokaler men med en yta om 5 705 kvm blir även här kostnaderna för hyresgästanpassningar höga. Vi står väl rustade inför förändringen och arbetar med att ta fram flera handlingsalternativ för den ev omstruktureringen.
Ett arbete som vi fokuserat på under året är driftoptimering av våra fastigheter. Att sänka förbrukningen ger inte bara lägre driftskostnader utan också på sikt en miljövinst vilket är minst lika viktigt. Driftoptimering är naturligtvis ingen tillfällig insats utan något som vi kontinuerligt måste arbeta med, därför är det ett fortsatt fokusområde även i framtiden. För att öka tillgängligheten har ombyggnaden av hissarna i våra fastigheter fortsatt under 2010. Tillgänglighet för alla i våra fastigheter är en självklarhet så även här kommer arbetet att fortsätta kontinuerligt.
Avslutningsvis vill jag tacka alla hyresgäster för ett gott samarbete under 2010.
Lars Nordin
VD