För att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern är energieffektivisering en viktig åtgärd. Regeringen
har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta myndigheter och den offentliga sektorn i arbetet med att spara in på elanvändningen.

Man har beslutat att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. Borås stad, genom Kommunstyrelsen, har därför skickat ut ett särskilt uppdrag till förvaltningar och bolag i den offentliga sektorn att använda energin på ett klokare sätt, speciellt i dessa tider. Självklart vill IBAB bidra därför har vi under hösten sett över vilka möjligheter som finns för att minska elförbrukning i våra fastigheter.

Flera åtgärder är genomförda och fler planeras de närmaste månaderna. IBAB kommer att fortsätta byta ut konventionell belysning till LED och optimera drifttiderna på våra fastighetssystem. Förvaltningsavdelningen har gjort åtgärder för att jämna ut fastighetbeståndets effektuttag från elnätet.